کامل ترین مقاله در مورد گزارش کارآموزی در بیمه ایران

کامل ترین مقاله در مورد گزارش کارآموزی در بیمه ایران|41007728|pui
نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان کامل ترین مقاله در مورد گزارش کارآموزی در بیمه ایران آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

(ویژه دانشجویان حسابداری)

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم.. أ‌

مقدمه. 2

فصل اول: صاحبان سهام و مؤسسان شرکت... 7

استخدام نیروی متخصص.... 9

تهیه مکان برای دفتر کار شرکت... 9

خرید اثاثیه و لوازم اداری.. 10

اولین کارمندان شرکت... 10

هزینه تأسیس.... 10

فصل دوم: سیاست ها و خدمات بیمه ایران.. 11

بیمه ایران و چشم انداز های آینده نگری.. 11

سرمایه گذاری و توسعه بیمه های عمر. 12

سیستم های کارای اطلاعات حسابداری.. 14

فصل سوم: فرایند خدمات بیمه ایران.. 27

معرفی انواع بیمه. 27

تعریف آتش سوزی : 28

موضوع بیمه آتش سوزی.. 29

انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه آتش سوزی : 29

تعاریف خطرات اصلی : 30

انواع بیمه آتش سوزی : 32

تعاریف خطرات تبعی : 33

اصل مسئله. 36

مفاهیم قراردادها 37

روش پیشنهادی برای بیمه گر مطابق استاندارد. 40

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 42

منبع: 45

مقدمه

مكانیزم عملیات بیمه‌گری به گونه‌ای است كه خسارات آتی خطرات احتمالی تحت پوشش قرار می‌گیرد. لذا همواره شركت‌های بیمه ایران با حجمی‌از تعهدات احتمالی مواجه هستند. مهم‌ترین ویژگی حسابداری بیمه ایران برای جبران این تعهدات محاسبه و ثبت ذخایر فنی بیمه‌ای است. این ذخایر طبق مصوبه شماره 22 شورای‌عالی بیمه به‌شرح زیر است:

1. ذخیره حق بیمه؛ این ذخیره به‌دلیل اینكه مبلغ حق بیمه قبل از ارائه كامل خدمات بیمه‌ای دریافت می‌شود در حساب‌ها منظور می‌شود. باید سهم حق بیمه دریافت شده، ولی تحقق نیافته آن به‌عنوان ذخیره ثبت شود. در محاسبه این ذخیره حق بیمه اتكایی واگذاری كسر می‌شود. به‌طور متوسط 40درصد حق بیمه بیمه‌نامه‌های صادر شده پس از كسر حق بیمه اتكایی واگذاری در این حساب منظور می‌شود.

2. ذخیره برگشت حق بیمه؛ شامل حق بیمه بیمه‌نامه‌هایی است كه برآورد می‌شود فسخ شده و مبلغ آن باید عودت داده شود. این ذخیره براساس اطلاعات گذشته برآورد می‌شود.

3. ذخیره خسارات معوق؛ شامل خسارت‌هایی است كه تحقق پیدا كرده است ولی هنوز به شركت بیمه گزارش نشده و یا در دست بررسی و پرداخت است. این ذخیره براساس اطلاعات موجود در رابطه با خسارات معوق محاسبه می‌شود.

4. ذخیره ریاضی؛ شامل ارزش فعلی تعهدات بیمه‌گر پس از كسر بیمه‌های اتكایی به عنوان ذخیره ثبت می‌شود.

5. ذخیره حوادث طبیعی؛ این ذخیره برای پوشش خطرات فاجعه‌آمیز احتمالی كه از توان شركت‌های بیمه خارج است به میزان 5/2درصد كل حق بیمه‌های سال پس از كسر سهم اتكایی واگذاری محاسبه می‌شود.

6. ذخیره فنی تكمیلی؛ این ذخیره برای جبران كمبودهای احتمالی در محاسبات ذخایر بیمه‌ای به میزان 3درصد حق بیمه‌های سال پس از كسر سهم اتكایی واگذاری محاسبه و ثبت می‌شود.